โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ภิรมย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ ดาวเรือง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรพจน์ รู้จำ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิฺ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร ดาวเรือง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมนต์ ปรีชา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ทองอุ่น
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ นวลขาว
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายคล่อง หนูแก้ว
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว พิบูลย์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล เครือรัตน์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก ปิ่นมังกร
ตำแหน่ง :