โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวถนอมนวล ศรีเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญญภัสร์ เพชร์แก้วณา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3