โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวถนอมนวล ศรีเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทิวารักษ์ เพชรกระจาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1