โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณรงค์ศักดิ์ อุตรา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ