โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรพจน์ รู้จำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ