โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอนก ปิ่นมังกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ