โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
พนักงานบริการ/ธุรการโรงเรียน

นายสมชาย หอมรส
พนักงานราชการ

นางสาวกัลยา ไชยกิจ
พนักงานราชการ