โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกศราภรณ์ เทพรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัสราภรณ์ อินทรีย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0