โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญประภา อุปลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเจนจิรา ปักษิณศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนุไอมาน เจาะฮาเว
ครูผู้ช่วย