โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญประภา อุปลา
ครู คศ.2

นางสาวเจนจิรา ปักษิณศิริ
ครู คศ.1

นางสาวนุไอมาน เจาะฮาเว
ครูผู้ช่วย