โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ปฐมวัย

นางสุมณฑา นาทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวมาลินี เรืองปิ่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางเนาวรัตน์ คำดวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุวรรณา จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1