โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ปฐมวัย

นางสุมณฑา นาทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวมาลินี เรืองปิ่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางเนาวรัตน์ คำดวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวสุวรรณา จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0