โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
คณะผู้บริหาร

นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา