โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
เกร็ดความรู้ วันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ขอเชิญชวนครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์งดดื่มสุรา และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
เกร็ดความรู้วันอาสาฬหบูชา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ขอร่วมเชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า ปี 2564
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On - Site) เป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เรื่องเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประกาศมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
สรุป คำสั่ง จ.สุราษฎร์ธานี ที่ 2796/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 64
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวนีย์ เสนขวัญแก้ว
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63