โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ประชาสัมพันธ์
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
สรุป คำสั่ง จ.สุราษฎร์ธานี ที่ 2796/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 64
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวนีย์ เสนขวัญแก้ว
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุดีเปรสชั่น ชินลากู และประก่าศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในสถานการณ์COVID-19และคู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
การเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเต
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ทุกท่านทราบปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63