โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๙๑ คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และขอขอบคุณ นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการ สพป.สฎ.เขต ๓ ที่มาเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:25   อ่าน 25 ครั้ง