โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  เพื่อ
ชี้แจงมาตรการของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและร่วมกันหาแนวทางการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนมากที่สุดในการเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,19:50   อ่าน 19 ครั้ง