โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยนายเจริญ  กระจ่างรสและนางพริ้มเพรา  บุปผา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,23:32   อ่าน 31 ครั้ง