โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งมอบ ใบงาน แบบฝึกหัด สื่อการเรียนและอาหารเสริมนม
 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ร่วมกับคุณครูและบุคลากรทางศึกษาส่งมอบ
ใบงาน แบบฝึกหัด สื่อการเรียนและอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนมารับในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ อนุบาล ๑ – ๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.,ป.๑ – ๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.,ป.๔ – ๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น
และม.๑ – ๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,21:14   อ่าน 42 ครั้ง