โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2564
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนและชี้แจงกฎ ระเบียบต่างๆของโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,18:21   อ่าน 22 ครั้ง