โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียน
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบใบงาน แบบฝึกหัดในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,19:57   อ่าน 40 ครั้ง