โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
-เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
-เขตพื้นที่บริการ แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๗  
      และ หมู่ที่ ๑๗  ส่วนช่วงชั้นที่ 3 รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 18