โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
· พันธกิจ (Mission)
          1.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          2.  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ และ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
          3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
          4.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และชุมชน
         5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
· เป้าประสงค์ (Goal)
          โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  มีดังนี้
             ระดับปฐมวัย
          1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
          ๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
          ๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
          ๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
   
          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๑. คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          ๒. คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
          ๓. คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๔. ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ     
          มาตรฐานการเรียนร่วม
  1. ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  2. คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
  3. 3.  คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ