โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
· วิสัยทัศน์ (Vision).
   เป็นองค์กรได้มาตรฐานการศึกษา  ชุมชนพึงพอใจ  ก้าวไกลเทคโนโลยี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

· ปรัชญา (Philosophy)
    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี