โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
· อัตลักษณ์ (Identity)
          สวดมนต์ไหว้พระพาจิตแจ่มใส

· เอกลักษณ์ (Uniqueness)
           ภูมิทัศน์ร่มเย็น  งามเด่นจริยธรรมไทย

 · ค่านิยมร่วม
            ความโปร่งใส