โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509  โดยมีนายพิชิต วุฒิศักดิ์ มอบที่ดินให้ 6 ไร่ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 โดยมีนายบัญชา แก้วมี เป็นครูสอน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายประทีป แซ่ตัน เป็นครูใหญ่  และในพ.ศ. 2512 หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต ดำริให้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  
ใน พ.ศ. 2525  เปิดทำการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
ใน พ.ศ. 2527  เปิดทำการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ใน พ.ศ. 2528 เปิดทำการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ใน พ.ศ. 2536 เปิดทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดทำการสอน ในระดับชั้นอนุบาล 1,2,3 ด้วย